Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Týmto vyhlásením sa spravuje spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom, ktoré od Vás (ako druhej zmluvnej strany) Prevádzkovateľ prijal v súvislosti s uzatvorením a plnením kúpnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a Vami ako kupujúcim alebo inej zmluvy, ktorú ste uzatvorili s Prevádzkovateľom v súvislosti s predmetom podnikania Prevádzkovateľa (ďalej len „Zmluva“).

Týmto vyhlásením sa taktiež spravuje spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom vo vzťahu ku kontaktným osobám zmluvných strán Zmluvy, ako je ďalej uvedené v bode 3 nižšie.

1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť BMTauto s.r.o., so sídlom Dolná 54/31, 96701 Kremnica, IČO: 44902565, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 16952/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľ osobných údajov, Vás týmto v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27.4.2016 (ďalej len „GDPR“) informuje o spracovaní osobných údajov a o právach s tým súvisiacich.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú nasledovné: BMTauto s.r.o., so sídlom Dolná 54/31, 96701 Kremnica, IČO: 44902565, adresa elektronickej pošty bmtauto@bmtauto.sk. Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

2. ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, ak ste pred uzatvorením Zmluvy alebo v rámci plnenia Zmluvy ako kupujúci alebo dodávateľ/odberateľ, ktorý je zároveň aj dotknutou osobou (fyzickou osobou) v zmysle čl. 4 ods. 1 GDPR, poskytli Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, a to meno, priezvisko, bydlisko, názov ulice, orientačné, prípadne súpisné číslo domu, názov obce, PSČ, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo, emailovú adresu, alebo iné súvisiace údaje vyplývajúce zo Zmluvy, Prevádzkovateľ bude také osobné údaje spracúvať v rozsahu nevyhnutnom na plnenie Zmluvy a v súlade s podmienkami stanovenými v tomto vyhlásení.

3. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VZŤAHU K VAŠIM KONTAKTNÝM OSOBÁM

V prípade, ak nie ste dotknutou osobou (fyzická osoba) v zmysle čl. 4 ods. 1 GDPR a/alebo pokiaľ ste poskytli Prevádzkovateľovi pred uzatvorením Zmluvy alebo v rámci plnenia Zmluvy osobné údaje členov svojich orgánov, svojich zamestnancov a/alebo iných kontaktných osôb (ďalej len „Kontaktné osoby“) v rozsahu meno, priezvisko, spoločnosť, pracovná pozícia, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú nevyhnutné na plnenie Zmluvy a pre zabezpečenie efektívnej komunikácie medzi zmluvnými stranami Zmluvy, vyhlasujete a Prevádzkovateľovi ručíte za to, že ste si voči týmto Kontaktným osobám splnili všetky povinnosti stanovené GDPR a za Prevádzkovateľa splnili všetky informačné povinnosti Prevádzkovateľa (najmä, že ste poskytli Kontaktným osobám informácie uvedené v tomto vyhlásení a prípadne ďalšie informácie požadované právnymi predpismi, najmä v rozsahu vyžadovanom čl. 13 a 14 GDPR) tak, aby Prevádzkovateľ mohol tieto osobné údaje spracovávať na nižšie uvedené účely.

Prevádzkovateľ bude spracúvať len osobné údaje Kontaktných osôb, ktoré mu poskytnete. Spracúvanie osobných údajov Kontaktných osôb prebieha na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je zabezpečenie efektívnej komunikácie medzi zmluvnými stranami.

V súlade so Zmluvou sa Prevádzkovateľovi zaväzujete na jeho výzvu preukázať splnenie informačnej povinnosti voči Kontaktným osobám, eventuálne Prevádzkovateľa bezodkladne informovať o tom, že nie sú splnené podmienky na spracúvanie osobných údajov Kontaktných osôb a o zmenách osobných údajov Kontaktných osôb.

4. ÚČEL, DOBA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvných povinností podľa Zmluvy a zefektívnenia komunikácie medzi zmluvnými stranami.

Právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy, ktorej ste stranou (vrátane predzmluvných vzťahov) a článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa - zefektívnenie komunikácie medzi zmluvnými stranami.

Vaše osobné údaje budú spracované len po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvného vzťahu (vrátane predzmluvného) vzniknutého zo Zmluvy .

Po ukončení zmluvného vzťahu môžeme po dobu trvania premlčacích lehôt uchovávať niektoré z Vašich osobných údajov, ktorých spracovanie je nevyhnutné na ochranu našich práv a prípadné uplatňovanie našich nárokov, vrátane vymáhania neuhradených platieb. Niektoré osobné údaje môžu byť uvedené na účtovných dokladoch, pričom niektoré z týchto účtovných dokladov máme v zmysle príslušných právnych predpisov povinnosť uchovávať až po dobu 10 rokov. V prípade, ak máme zákonnú povinnosť archivovať predmetné doklady, sú s nimi archivované aj v nich uvedené osobné údaje.

Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

5. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované ďalším tretím stranám (našim dodávateľom) predovšetkým na základe Vašej žiadosti alebo súhlasu a z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (napr. súdom a orgánom činným v trestnom konaní). Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje mimo územia Európskej únie.

6. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknuté osoby, t.j. Vy a/alebo Kontaktné osoby, majú právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania. Ďalej majú dotknuté osoby právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. Zároveň majú právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov ako dozornému orgánu, ako aj ďalšie práva náležiace podľa nariadenia GDPR.

Dotknuté osoby môžu svoje práva uplatniť na adrese bmtauto@bmtauto.sk, prípadne po predchádzajúcej dohode na kontaktnej poštovej adrese Prevádzkovateľa.

Tento dokument môže byť pravidelne aktualizovaný.

Posledná aktualizácia dňa 1. jún 2018

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.